Home

 

Han Peeters / schrijver
Facebook :
https://www.facebook.com/han.peeters.3
Twitter: http://twitter.com/#!/HanPeeters

 

Het 1e hoofdstuk uit mijn 12e boek

 

  PLANET X

Hoofdstuk 1
 
Met roffelende vingers op het tafelblad was de opperbevelhebber in afwachting van de komst van de Amerikaanse president. Zijn aktetas lag voor hem op tafel en het was nog maar de vraag of hij zijn laptop in werking zou stellen. Dit was al zolang voorbereid dat hem nadere uitleg overbodig leek.
‘Hij is zojuist geland en zal zo snel mogelijk hiernaartoe komen,’ verzekerde een van de stafmedewerksters hem, waarna de hoogste militair op zijn horloge keek. Het met de lift afdalen naar dit diepste deel van de ondergrondse basis zou hem twee minuten vergen. Het DIA (Denver International Airport) diende als de maskering van het complex, waarboven een overbodig vliegveld voor 4,7 miljard dollar was gebouwd, waarmee het officiële budget zo’n drie maal was overschreden. Hij was erbij geweest toen de gedenksteen op 19 maart 1994 bij de oplevering van het eerste ondergrondse deel was gelegd met het opschrift ‘’The time capsule beneath this stone contains messages and memorabilia to the people of Colorado in 2094”. Onderaan de steen stond het logo met de passer en het liniaal van de vrijmetselarij en de benaming van het complex zoals die bij intimi bekend was: “New World Airport”. De CIA en veel andere centrale overheidsdiensten waren ernaartoe verhuisd en tevens hadden de belangrijkste ondernemers van het land hun hoofdkantoren in de buurt gevestigd. Denver in Colorado was veilig omdat het op zo’n 1600 meter boven zeeniveau lag.
Complotdenkers hadden in de gaten gekregen dat er iets bijzonders onder het DIA werd gebouwd. Het was met veel plezier nog eens aangedikt door aan de muren in de openbare ruimten schilderijen te hangen met uitingen van de apocalyps en alle verschrikkingen die daarbij hoorden. Bij aankomst was het ook zichtbaar aan het beeld van een steigerende mustang met fel rode ogen. Het sculptuur was uit een blauwe kunststof vervaardigd, wat in het donker een sinistere impressie gaf in de schijnwerpers rondom. Aanvankelijk had hij het voorstel gedaan er vier paarden neer te zetten, maar het idee was op de tekentafel gesneuveld. Het zou te veel verwijzen naar de voorboden van de Apocalyps uit ‘De Openbaring van Johannes’ - het laatste deel van het Nieuwe Testament - waarin vier ruiters de eerste vier fases duiden. Het paard ver boven hem had om te beginnen al één slachtoffer gemaakt. Het was de kunstenaar die in 2006 een slagaderlijke bloeding opliep toen het paardenhoofd op hem viel en hij eraan overleed.
  ‘Hay John,’ zei de president bij binnenkomst in de vergaderzaal.
De opperbevelhebber gaf hem een flauwe groet, waarbij hij zijn wijsvinger iets oplichtte.
  ‘Hay Rob,’ antwoordde hij terug terwijl hij recht ging zitten en zag dat achter hem Henry, hoofd Operations NASA, volgde. Vaak had hij met hem in de clinch gelegen, wat niet zo verwonderlijk was omdat defensie en ruimtevaart nu eenmaal niet altijd dezelfde belangen dienden. Rob keek ernstig, ging op een stoel zitten en schoof die aan de tafel. Hij vouwde haar handen in een piramide met zijn vingertoppen tegen zijn kin en keek John met staalblauwe ogen strak aan.
   ‘Is dit het moment?’ vroeg hij.
   ‘Ja, het is nu zo ver.’
Henry, die inmiddels had plaatsgenomen, had hem er al eerder over ingelicht.
‘Wat is nu de laatste stand van zaken?’ vroeg John hem.
Henry, die irritant lang van stof was, vertelde dat ondanks alle pogingen het geheim te houden het niet langer kon worden ontkend, zeker niet gezien de enorme toename van wereldwijde absurde weersomstandigheden en ander natuurgeweld zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en regens van klein ruimtepuin die de atmosfeer binnendrongen. Hij benoemde de uitstoot van chemicaliën door vliegtuigen, de chemtrails, waardoor de zon vanaf de Aarde niet scherp zichtbaar was. De alternatieve media die Planet X al jaren in het vizier hadden bij het opkomen van de zon en bij zonsondergang, waarvan ze in beelden uitvoerig verslag van hadden gedaan. Berichten die ze hadden kunnen ridiculiseren en als schitteringen in de lens, of als fotoshop hadden afgedaan. Dat de beelden van de telescopen die op de zon stonden gericht - en via helioviewer.org voor iedereen waren te raadplegen - at random minstens één jaar waren teruggezet. Het scherm voor de zon dat ze in de ruimte hadden aangebracht om te verhullen wat er werkelijk aan de hand was. Dat ze sterrenkundigen die uit de school wilden klappen sinds tientallen jaren de mond hadden gesnoerd, niet zelden met een ‘natuurlijke dood’ tot gevolg. Het verleggen van de aandacht op nieuwe ontdekkingen in het universum die niets met Planet X te maken hadden en dienden ter afleiding.
Het werd Rob te veel.
   ‘Kom op, Henry, er wordt je gevraagd wat de laatste stand is, dus leuter niet langer aan met informatie die we al kennen maar kom to-the-point!’ waarmee hij onmiskenbaar zijn frustratie liet blijken.
‘Goed dan,’ zuchtte de NASA-man, ‘Planet X staat nu als de binaire ster in ons zonnestelsel achter de zon en zal vanaf morgen voor iedereen met het blote oog zichtbaar zijn. De snelheid neemt schrikbarend toe, iets wat we proberen te berekenen, maar wat we steeds naar boven moeten afstellen. Doordat de snelheid toeneemt draaien de zeven manen hun banen niet meer rustig rondom Planet X, maar buitelen ze er in een sliert achteraan met een miljoenen kilometer lange staart aan ruimtepuin. In China zal men er vanuit hun mythologie een draak in herkennen. Christenen zullen er hun ‘Wormwood’ in zien. De baan die het gedrocht zal nemen is nog ongewis, maar laten we hopen dat het aan ons voorbij zal schieten en de schade voor de Aarde nog te overzien zal zijn. Als Planet X tussen ons en de zon keert, zijn we reddeloos verloren.’
   ‘Op welke afstand zal het bij ons vandaan blijven?’ vroeg John die al eerder gerust was gesteld dat de planeet de Aarde niet zou raken.
   ‘Op circa vijftien miljoen kilometer afstand,’ antwoordde Henry, ‘dat is een tiende van de afstand tussen de Aarde en de zon. Een enorme afstand, maar slechts een peulenschil in het universum. De grootte van Planet X hebben we definitief kunnen vaststellen als vijf maal groter dan de Aarde met een massa maal drieëntwintig.’
John die van huis uit gelovig was en met de Bijbel was opgegroeid, zag in dat als de planeet voorlangs zou schieten, de zon drie dagen verduisterd zou zijn en hij sprak de Bijbeltekst die erover ging uit: ‘Mattheüs 24:29. En terstond na de verdrukking zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.’
   ‘We mogen God op onze blote knieën danken als het voorbij schiet en pas veel verder bij ons vandaan z’n omwenteling maakt,’ verzuchtte Henry. ‘Al hebben we er dan wel tweemaal last van.’
   ‘Zoals dat een van de laatste keren in de omloop van steeds 3657 jaar het geval was,’ voegde Rob op een zo bemoedigd mogelijke toon toe, terwijl ze wisten dat het overal ter wereld de zondvloed had veroorzaakt. ‘Hoe dan ook, de schade zal enorm zijn en daarom zal ik morgenochtend de Martial Law afkondigen.’
Henry en John keken elkaar even vluchtig aan. Met deze bijzondere krijgswet zouden alle burgerlijke vrijheden werden opgeschort. Het was al in alle staten van de VS voorbereid en John had zich er de laatste jaren continu mee bezig gehouden. Ook met grootscheepse militaire oefeningen die waren gehouden.
   ‘Wat nog open staat is hoe ik het aanstormende hemellichaam zal noemen: Nibiru, Wormwood, Planet 9, Red Dragon, Destroyer, Nemesis, Red of Bleu Kachina of toch maar gewoon Planet X.’
   ‘Het is meer dan een planeet, eerder een bij ons binnendringend, klein zonnestelsel,’ zei Henry, ‘dan zou Nemesis de meest voor de hand liggende benaming zijn. Hoe het ook wordt genoemd, het heeft dus een baan van 3657 jaar rond onze zon. Lang geleden zijn de dinosaurussen er als gevolg van grote meteorietinslagen door uitgestorven. Omdat Pluto officieel sinds 2006 geen planeet meer is zou het Planet 9 zijn, maar dat is weer niet in overeenstemming met prehistorische kleitabletten waarop de Anunnaki staan afgebeeld.’
   ‘Hou het maar op Planet X of het Planet X-systeem,’ zei John resoluut die niet van plan was nog langer naar het ellenlange verhaal van Henry te luisteren. ‘Het is naast Nibiru de meest bekende en gebruikte uitdrukking en al hebben we de begrippen Nibiru en Planet X steeds vermeden, laten we de complotmaffia maar eens gewoon gelijk geven. In ieder geval geen Wormwood, want zo wordt het fenomeen in de Bijbel genoemd en dan wordt het te veel als iets religieus gezien, alhoewel er niet aan te ontkomen valt, zoals in Genesis 6…’
Hij wilde zijn bijbelkennis etaleren door de teksten op te dreunen, maar Rob stak er een stokje voor.
   ‘Heren, wij hoeven nu de discussies niet te voeren die vanzelf zullen losbreken. Ieder zal zijn eigen gelijk voorrang geven. We hebben te maken met een bedreiging van onze planeet en onze grootste zorg dient nu te zijn de rust zo goed mogelijk te bewaren. Aan paniek heeft niemand iets. Ik zal verkondigen dat iedereen in de VS in de eigen woonplaatsen dient te blijven. John, zorg jij ervoor dat niemand ongeoorloofd de binnenlanden in trekt om aan de tsunami’s te ontkomen. Het is nu eenmaal ondoenlijk om meer dan honderdtwintig miljoen Amerikanen hals over kop in gebieden te herbergen die daar niet op berekend zijn. Zijn de lijsten compleet van dissidenten en ander gespuis waarvan te verwachten valt dat ze kritiek hebben of in verzet zullen komen?’
John vertelde hem dat er bijna tien miljoen personen op de lijsten voorkwamen en dat die als eersten zouden worden gearresteerd en afgevoerd.
   ‘Mooi. Laten we ons dan nu buigen over de tekst die door onze persvoorlichters voor mij is opgesteld.’
 
Die volgende ochtend werden alle programma’s onderbroken voor belangrijke mededelingen door de president. Ze hield de informatie over Planet X beknopt door alleen te melden dat het op relatief korte afstand langs de Aarde zou scheren, dat dit binnen dertig dagen het geval zou zijn en vervolgens stond hij uitvoerig stil bij wat Martial Law voor het Amerikaanse volk inhield.
‘Het zijn geen prettige maatregelen die worden getroffen,’ opende hij, ‘maar wel noodzakelijk om chaos te voorkomen totdat het gevaar is geweken en we weer opgelucht kunnen ademhalen.’ Hij benadrukte dat de maatregelen het algemene belang dienden en dat er streng zou worden opgetreden als mensen zich niet aan hun verplichtingen hielden.
   ‘Vanaf nu is de Amerikaanse grondwet buiten werking gesteld en zijn alle eraan verbonden rechten voor burgers per direct vervallen. Er bestaat geen vrijheid van meningsuiting meer, geen persvrijheid en geen vrijheid om te vergaderen. Zolang deze situatie voortduurt, heeft het leger de algehele controle en geldt vanaf 20.00 uur een avondklok voor alle burgers tot aan het ochtendgloren. Met ingang van vandaag zullen legertrucks door alle straten rijden waar u uw vuurwapens dient in te leveren. U heeft één week de tijd om er afstand van te doen. Vanaf de achtste dag wordt iedereen zonder pardon gearresteerd die nog in het bezit van een vuurwapen en/of van munitie is. Bij verzet tegen inname of indien vuurwapens bij u worden aangetroffen vanaf de achtste dag, zijn onze militairen gerechtigd het vuur op u te openen. Dit geldt tevens voor iedereen die op welke wijze dan ook een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt. U bent verplicht in uw woonplaats te blijven totdat de noodtoestand wordt opgeheven.’
Hij sloot zijn speech af met ‘God bless America’. Dat was een punt van discussie geweest, maar samen waren ze tot de conclusie gekomen dat er voor veel Amerikanen hoop uit sprak en het de enige en waardige afsluiting kon zijn.
 
Vrijwel tegelijkertijd hadden staatshoofden over de gehele wereld voor hun landen soortgelijke wetten uitgevaardigd, wat voor de elite het sein was zich met vrije doorpas naar de veilige ondergrondse steden te begeven.
 

Laatste update: 6-12-2016
 

Geluidsfragment De Nieuwe Grondwet